25 Μαΐου 2024
Expand search form
ΕλληνικάΕλληνικά

Όροι & Κανόνες Χρήσης

Η χρήση των ιστοτόπων μας προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων - Κανόνων Χρήσης

Γενικές οδηγίες

Η χρήση των ιστοτόπων μας (labnet.gr, labnetweb.gr) υπόκειται στους Όρους – Κανόνες Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια και συνεπάγεται ότι προηγουμένως τους έχετε μελετήσει, κατανοήσει, και αποδεχτεί, στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους – Κανόνες Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των εν λόγω ιστοτόπων.

Οι παρόντες Όροι και Κανόνες Χρήσης, μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται τακτικά. Παρακαλείσθε να τους ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και ιδιαίτερα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, ή τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στους ιστότοπούς μας.

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες

Με τη χρήση των κωδικών σας, μπορείτε να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της LABNET, μέσω του “LABNET WEBLINK”, εφόσον έχει γίνει εγγραφή.

Από τη διαχείριση του λογαριασμού σας μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία και τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας, να βρείτε σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα, καθώς και το αρχείο των εξετάσεων που έχουν καταχωρηθεί.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης, διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείτε μέσω του λογαριασμού σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίζετε για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και να μην τους κοινοποιείτε σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με την Γραμματεία, η οποία θα καταγράψει και θα προωθήσει το αίτημά σας στο αρμόδιο τμήμα.

Πνευματική ιδιοκτησία (Copyright)

Ολόκληρο το πρωτότυπο περιεχόμενο της LABNET ΙΑΕ (πλην επίσημων ελληνικών και διεθνών νομοθετικών κειμένων), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο των ιστοτόπων της (labnet.gr, labnetweb.gr) και των τυχόν παράγωγων έργων που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενό της διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του, αυτό θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

Ο ιστότοπος labnet.gr έχει κατασκευαστεί με ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS – Content Management System) υπό τους όρους χρήσης της άδειας GNU General Public License, version 2. Τα πνευματικά έργα τρίτων, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται, αποτελούν δική τους πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο των ιστοτόπων μας μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά την κρίση της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία, η οποία θα καταγράψει και θα προωθήσει το αίτημά σας στο αρμόδιο τμήμα.

Δήλωση αποποίησης – Περιορισμός ευθύνης

Αν και η Εταιρεία μας διαρκώς καταβάλλει προσπάθειες για την υψηλή διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, και την εγκυρότητα, στο σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται διαμέσου των ιστοτόπων της, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκμηδενίσει τις πιθανότητες λογικών ή/και τεχνολογικών αστοχιών (πχ: συντακτικά λάθη, βλάβες δικτύου, κ.α.), ή να δεσμευθεί ότι αυτές θα διορθώνονται άμεσα, ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τους χρήστες. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης από τη χρήση (ή από την αδυναμία χρήσης), από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου, καθώς και για τις συνέπειες πράξεων ή παραλείψεων των χρηστών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοτόπων labnet.gr και labnetweb.gr.

Ομοίως, η Εταιρεία, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ιστότοποί της και τα περιεχόμενα αυτών, αμφότερα παρέχονται απαλλαγμένα από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα ότι αυτοί, ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος προς τον οποίο υπάρχει παραπομπή, ή οι εξυπηρετητές /διακομιστές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Ο χρήστης αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν ζήτημα προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Τέλος, οι πληροφορίες των ιστοτόπων μας παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένες ενέργειες (ιατρικές ή μη) ή αποχή από αυτές. Προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργεια βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στους ιστοτόπους μας με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Οι ιστότοποι της Εταιρείας παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους υπερσυνδέσμους (links) που έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών τους, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση, ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία μας, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους, ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο/η χρήστης αποφασίσει να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιήσει (μέσω των συνδέσμων), κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το πράττει με δική του/της ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων υπό τους οποίους η LABNET I.A.E. καθιστά διαθέσιμους στους χρήστες της τους ιστότοπούς labnet.gr και labnetweb.gr, και διέπονται από το αντίστοιχο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Εταιρείας η οποία θα προωθήσει το αίτημά σας στο αρμόδιο τμήμα. Επίσης, σε περίπτωση που έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε ζήτημα στο ουσιαστικό περιεχόμενο των ιστοτόπων της Εταιρείας που άπτεται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε και πάλι να ειδοποιήσετε την Γραμματεία.

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία μας, και στην Πολιτική για τα Cookies.

Περιεχόμενα